ஸம்ஸ்க்ருʼத Documents in Tamil

॥ நமோ நம: ॥

பா⁴ஷாஸு முக்²யா மது⁴ரா தி³வ்யா கீ³ர்வாண பா⁴ரதீ ।
தஸ்யாம் ஹி காவ்யம் மது⁴ரம் தஸ்மாத³பி ஸுபா⁴ஷிதம் ॥

Among the divinely sweet  spoken words, 
Sanskrit, Bharata's descendants spell,
Poetry is sweeter still; yet, 'subhashita', 
The eloquent counsel, surpasses them all.

The Sanskrit Documents are grouped for convenience under CATEGORY, DEITY and MAJOR WORKS in the menu above. Explore!

The choice of script can be changed using the change language change language drop down menu on the right.

Disclaimer : We are aware of the limitations of this automatic conversion from one language script to the other. Please let us know at sanskrit@cheerful.com if there are specifics that need to be corrected or implemented.

First Time Visitors and for refreshers : Explore the Information Section with description of icons and site details.